Θέσεις Εργασίας: Θα γίνουν 11 νέες προσλήψεις στο Δήμο Έδεσσας

Θέσεις Εργασίας: Καινούργιες προσλήψεις στο Δήμο Έδεσσας έχουν ανακοινωθεί για το προσεχές διάστημα μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια. Ειδικότερα, ο Δήμος Έδεσσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) υδρονομέων άρδευσης πλήρους απασχόλησης, για την αρδευτική περίοδο 2021. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ και να […]

Θέσεις Εργασίας: Θα γίνουν 11 νέες προσλήψεις στο Δήμο Έδεσσας

Θέσεις Εργασίας: Καινούργιες προσλήψεις στο Δήμο Έδεσσας έχουν ανακοινωθεί για το προσεχές διάστημα μέσω ανάρτησης στη Διαύγεια.

Ειδικότερα, ο Δήμος Έδεσσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) υδρονομέων άρδευσης πλήρους απασχόλησης, για την αρδευτική περίοδο 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected].

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 1/6/2021 έως και 3/6/2021 και ώρα 15.00.

Θέσεις Εργασίας Έδεσσα: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη στην ανακοίνωση
ΑΙΤΗΣΗ υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπου θα αναφέρουν ότι
πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους
υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (συνημμένο υπόδειγμα στην
ανακοίνωση).

2. Φωτ/φο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4. Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) , (όχι χειρόγραφο)

5. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ) , (όχι χειρόγραφο)

6. Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν , όχι χειρόγραφο )

7. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

8. Βεβαίωση σπουδών για τέκνα έως 24 ετών εφόσον υπάρχουν και σπουδάζουν.

Προσλήψεις Δήμου Έδεσσας: Υποβολή αιτήσεων και προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ
και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
δικαιολογητικά, ΜΟΝΟ με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
: [email protected]

Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’75) που
θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται
υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις
δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις ημέρες (3) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στο
χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Έδεσσας, του πρώην δημοτικού καταστήματος Βεγορίτιδας και συγκεκριμένα από 1/6/2021 έως και
3/6/2021 και ώρα 15.00.