Σάββατο, 13 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΟικονομίαΝέα δημοπρασία στην Αττική - Αγοράστε όχημα από 80 ευρώ (λίστα)

Νέα δημοπρασία στην Αττική – Αγοράστε όχημα από 80 ευρώ (λίστα)

ΔΔΔΥ: Την ερχόμενη Τρίτη στην Αττική ανοίγει μάντρα για αγορά αυτοκινήτου ή άλλων οχημάτων. Δείτε τις τιμές.

Την 05 Ιουλίου 2022 ημέρα Τρίτη, στις εγκαταστάσεις της Δ.Δ.Δ.Υ. στη Μαγουλέζα – Άνω Λιόσια, θα διενεργηθεί προφορική πλειοδοτική δημοπρασία:

Στις 09:00 π.μ.

 Δικύκλων – Φορτηγών-Επιβατικών Αποθήκης Μαγουλέζας «ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ».

Στις 10:30 π.μ.

 Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.), Αποθήκης Μαγουλέζας.
 Δικύκλων προς Διάλυση, Αποθήκης Μαγουλέζας.

 Οχημάτων προς Διάλυση, τα οποία βρίσκονται στο «Δήμο Κηφισιάς».
 Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.),τα οποία βρίσκονται στο «Δήμο Καλλιθέας».

 Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και Οχημάτων προς Διάλυση, τα οποία βρίσκονται στο «Δήμο Παιανίας».

Η επίσκεψη στην Αποθήκη Μαγουλέζας επιτρέπεται από 30 Ιουνίου 2022, 01 Ιουλίου 2022 και 04 Ιουλίου 2022 και από ώρα 8:30 π.μ. έως 13:30 μ.μ.

Για τα δημοπρατούμενα Οχήματα που ευρίσκονται σε Αποθήκες Τρίτων (εκτός Δ.Δ.Δ.Υ.) η επίσκεψη θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους υπεύθυνους κάθε
διακατέχουσας Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διακήρυξη στοιχεία.

Τα οχήματα δημοπρατούνται σύμφωνα με τους ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ( Β’ 3420/2016).

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στις δημοπρασίες υποδηλώνει την αποδοχή των όρων πώλησης χωρίς καμία επιφύλαξη και οι οποίοι είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.aade.gr (ΜΕΝΟΥ>Δημοπρασίες ΔΔΔΥ).

ΔΔΔΥ: ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ:

 

Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ)

Ο τόπος φύλαξης των δημοπρατούμενων οχημάτων αναγράφεται στο τέλος κάθε κατάστασης.

Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής στις δημοπρασίες επιβατικών προς κυκλοφορία είναι 300 ευρώ.

Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 24%.

Με την ολοκλήρωση της πλειοδοσίας κάθε οχήματος, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% της τιμής πλειοδοσίας.

Η πληρωμή της προκαταβολής του 20% καταβάλλεται με τραπεζική επιταγή ή με τη χρήση κάρτας πληρωμής.

Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ ́ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

Τα νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με πληρεξούσιο οριζόμενο από συμβολαιογράφο.

Η δημοπρασία διενεργείται με τη συμμετοχή όσων ενδιαφερομένων έχουν καταβάλει την Εγγύηση Συμμετοχής.

Τα προς εκποίηση στο συνημμένο πίνακα τροχοφόρα οχήματα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευές προτού κυκλοφορήσουν.

Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους και συμπεριλαμβάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώσουν ανάλογα και τις προσφορές τους.

Βάσει των όρων πώλησης, ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΦΜ , την αρμόδια ΔΟΥ και την ιδιότητά τους.

Ο εμπορικός τύπος του αυτοκινήτου καθώς και το έτος κατασκευής, προσδιορίζονται από τις εξωτερικές ενδείξεις αυτού και έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.

Η Υπηρεσία για τα στοιχεία αυτά όπως και τα κρυμμένα ελαττώματα ουδεμία ευθύνη φέρει.

Τα οχήματα πωλούνται στην κατάσταση που βρίσκονται κατά την ημέρα της δημοπρασίας και οι αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν φανερά ή κρυμμένα ελαττώματα, αφού ο αγοραστής είχε την ευχέρεια να εξετάσει τα δημοπρατούμενα οχήματα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας μόνος ή με τεχνικό της επιλογής του.

Οι προσφορές για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 50 ευρώ για τα προς Κυκλοφορία Οχήματα.

Η επιτροπή, κατά το χρόνο δημοπράτησης, μπορεί κατά την κρίση της να αναπροσαρμόσει σε οποιοδήποτε στάδιο το εύρος της προσφοράς.

Ο διακανονισμός του υπολοίπου 80% της τιμής πλειοδοσίας, γίνεται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας ( εφάπαξ ή με δόσεις).

ΔΔΔΥ: Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις παρατάσεων διακανονισμού.

Η παραλαβή των Πωληθέντων Οχημάτων γίνεται αποκλειστικά με μεταφορικά μέσα των αγοραστών.

Για λόγους Ασφαλείας τα Οχήματα που παραδίδονται απαγορεύεται να τεθούν σε κίνηση εντός του χώρου Αποθηκών.

Ελλάδα: Πως μπορείς να αγοράσεις ένα φθηνό αυτοκίνητο μέσω δημοπρασίας

Οι λίστες δημοπρασιών του πρώην ΟΔΔΥ περιλαμβάνουν κάποια ξεχωριστά τετράτροχα διαμάντια που προσφέρονται σε τιμές ευκαιρίας. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες, πώς γίνεται ο έλεγχος των αυτοκινήτων και πώς η παραλαβή τους;

Η απόκτηση ενός αυτοκινήτου σε αρκετά χαμηλή τιμή ανέκαθεν γοήτευε τους οδηγούς της χώρας μας, στην προσπάθεια τους να μην επιβαρύνουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Αυτοκίνητα σε τιμή-ευκαιρία προσφέρει και ο πρώην ΟΔΔΥ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού) και νυν ΔΔΔΥ (Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού), ο οποίος βρίσκεται κάτω από την Ομπρέλα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οργανώνοντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα δημοπρασίες.

Πρόκειται για δημοπρασίες αυτοκινήτων που στην πλειονότητά τους είναι κατασχεμένα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες, η αποτελούν οχήματα δημόσιων υπηρεσιών που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους και αποσύρονται από την κυκλοφορία.

Επίσης, αξίζει να σημειώσουμε ότι πέρα από αυτοκίνητα, η ΔΔΔΥ μπορεί να εκποιήσει, μοτοσικλέτες, μοτοποδήλατα, φορτηγά, σκάφη αναψυχής, τροχόσπιτα ηλεκτρονικά είδη κλπ.

Που και πότε γίνονται οι δημοπρασίες των οχημάτων;

Οι δημοπρασίες οχημάτων είναι δημόσιες, προφορικές και πλειοδοτικές και διενεργούνται στην Αθήνα από την ΔΔΔΥ, στη Θεσσαλονίκη από το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, στην Πάτρα από το Τελωνείο Πατρών και στην Λάρισα από το Τελωνείο Λάρισας.

Στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις πραγματοποιούνται από τα αρμόδια Τελωνεία, τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), κατά περίπτωση.

Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των δημοπρασιών των αυτοκινήτων αναρτώνται στις σχετικές ιστοσελίδες του Υπουργείου Οικονομικών τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την δημοπρασία, ενώ οι διακηρύξεις των εκάστοτε δημοπρατούμενων οχημάτων, με τις τιμές εκκίνησης για κάθε όχημα χωριστά, αναρτώνται και διατίθενται 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Είναι αξιόπιστα τα αυτοκίνητα που δημοπρατούνται;

Αρχικά, οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες αυτοκινήτων που δημοπρατούνται: Τα αυτοκίνητα για κυκλοφορία, τα αυτοκίνητα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και τα προς διάλυση. Λειτουργικά, ουσιαστικά, είναι όσα εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία (για κυκλοφορία).

Όλα, πάντως, τα εκποιούμενα οχήματα, πριν κυκλοφορήσουν, υπόκεινται σε τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.). Και όπως αναφέρουν άνθρωποι του ΔΔΔΥ δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σοβαρή βλάβη και να μην αναγράφεται στην κατάστασή του αυτοκινήτου. Με αυτό τον τρόπο διαφυλάσσεται και η αξιοπιστία του οργανισμού.

Ποιοι μπορούν λάβουν μέρος στη δημοπρασία των αυτοκινήτων;

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες των οχημάτων για κυκλοφορία έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, εφόσον είναι ικανοί προς δικαιοπραξία, δεν είναι ανήλικοι και δεν τελούν υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση.

Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων προς κυκλοφορία μόνο αυτοπροσώπως. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στις δημοπρασίες πρέπει απαραίτητα να έχουν μαζί τους το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.)

Εγγύηση συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται πριν την έναρξη αυτής να καταβάλουν, εγγύηση συμμετοχής ύψους 300 ευρώ για τα προς κυκλοφορία επιβατικά, φορτηγά & λεωφορεία. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σε όλους τους συμμετέχοντες που δεν ανακηρύσσονται πλειοδότες με την επίδειξη της απόδειξης καταβολής της.

Μπορώ να ελέγξω σε τι κατάσταση βρίσκεται το αυτοκίνητο;

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημοπρασία μπορούν να επισκεπτούν τον χώρο, κατά την ημερομηνία και τις ώρες που έχουν οριστεί με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας που διενεργεί την δημοπρασία.

Η εξέταση μπορεί να γίνει από τον ενδιαφερόμενο με τη βοήθεια και τεχνικού συμβούλου (π.χ. μηχανικού) της επιλογής του και περιλαμβάνει ό,τι κριθεί αναγκαίο. Απαγορεύεται όμως η χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων, αλλά και να τεθεί το όχημα σε κίνηση, για λόγους ασφαλείας.

Πώς έχει η διαδικασία δημοπράτησης;

Ο κήρυκας εκφωνεί το κάθε δημοπρατούμενο όχημα χωριστά καθώς και την τιμή εκκίνησης, με την σειρά που αναγράφεται στην διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις προσφορές τους οι οποίες επαναλαμβάνονται από τον κήρυκα.

Οι προσφορές για προς κυκλοφορία οχήματα, για να γίνουν δεκτές, πρέπει να διαφέρουν από την τιμή εκκίνησης και η μία από την άλλη τουλάχιστον κατά 50 ευρώ.

Τελευταίος πλειοδότης αναδεικνύεται εκείνος που, μετά την τρίτη πρόσκληση του κήρυκα και πριν από το κτύπημα του σφυριού, προσέφερε τη μεγαλύτερη τιμή.

ΔΔΔΥ: Καταβολή της προκαταβολής

Αφού ολοκληρωθεί η πλειοδοσία κάθε οχήματος, ο τελευταίος πλειοδότης καλείται να υπογράψει το σχετικό πρακτικό και να καταβάλει προκαταβολή ίση με το 20% της τιμής πλειοδοσίας.

Πληρωμή του υπόλοιπου ποσού

Ο τελευταίος πλειοδότης, αφού πληρώσει την προκαταβολή (20%) οφείλει να καταβάλει και το υπόλοιπο 80% της τιμής πλειοδοσίας, εφάπαξ ή με δόσεις. Η αποπληρωμή γίνεται μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας.

Εφόσον ο αγοραστής αποπληρώσει το ποσό με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος, τότε δικαιούται έκπτωση 30% επί του συνόλου της τιμής πλειοδοσίας.

Παράλληλα, μπορεί να αποπληρώσει το ποσό σε 24 τριμηνιαίες δόσεις προσκομίζοντας εγγυητική αποστολή, ή σε 72 μηνιαίες δόσεις αν είναι εν ενεργεία δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος του δημόσιου τομέα. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής δόσης, ο αγοραστής επιβαρύνεται με προσαυξήσεις.

ΔΔΔΥ: Μεταβίβαση κυριότητας

Μετά τον διακανονισμό του τιμήματος εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας. Αυτό πρέπει να συμπληρωθεί και να βεβαιωθεί από ιδιώτη πτυχιούχο μηχανολόγο ή μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., ως προς τον κυβισμό του οχήματος, με έξοδα του αγοραστή. Στη συνέχεια το πιστοποιητικό κατατίθεται στις αρμόδιες υπηρεσίες Τελωνείων και Μεταφορών.

Παραλαβή οχήματος

Μετά τη διαδικασία διακανονισμού και μεταβίβασης της κυριότητας, παραδίδεται το όχημα στον αγοραστή. Ο αγοραστής πριν την παραλαβή του οχήματος, έχει το δικαίωμα να ελέγξει το όχημα που αγόρασε και αν διαπιστώσει έλλειψη εξαρτήματος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Υπηρεσία την αξία των οργάνων ή εξαρτημάτων, που τυχόν έχουν απολεσθεί ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη, εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής.

Η υπηρεσία έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει τον αγοραστή, μόνο εφόσον οι απώλειες δεν είχαν διαπιστωθεί με δημόσιο έγγραφο πριν τη δημοπρασία.

ΔΔΔΥ: Θέση του οχήματος σε κυκλοφορία, ταξινόμηση

Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες καταβολής του τέλους ταξινόμησης, την έκδοση νέων πινακίδων και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.

Τι γίνεται αν το αυτοκίνητο αποδειχθεί ακατάλληλο προς κυκλοφορία;

Αν μετά το πέρας της παραλαβής του αυτοκινήτου διαπιστωθεί -μέσω τεχνικού ελέγχου ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών – βλάβη ή έλλειψη που δεν γίνεται να επισκευαστεί και ως εκ τούτου το αυτοκίνητο είναι ακατάλληλο προς κυκλοφορία, τότε ο αγοραστής δικαιούται να ζητήσει αναστροφή αγοροπωλησίας. Αρκεί, βέβαια, να αποδείξει ότι οι βλάβες δεν προκλήθηκαν με δική του υπαιτιότητα.

Στην περίπτωση της αναστροφής αγοραπωλησίας, το όχημα πρέπει να επιστραφεί στην Υπηρεσία στην κατάσταση που παρελήφθη. Οι τυχόν ελλείψεις και φθορές, που θα διαπιστωθούν, θα κοστολογούνται και η αξία τους θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ