Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, 2022
ΑρχικήΟικονομίαΕσκασε έκτακτη ανακοίνωση από την Cosmote: Σας αφορά ΟΛΟΥΣ

Εσκασε έκτακτη ανακοίνωση από την Cosmote: Σας αφορά ΟΛΟΥΣ

Cosmote: Η προσφορά του καλοκαιριού ανακοινώθηκε από την εταιρεία κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Δείτε αναλυτικά το πακέτο…

Τα νέα πακέτα που φέρνει για να σαρώσει όλες τις άλλες εταιρείες…

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία Cosmote ανακοίνωσε τα εξής:

Ήρθε το καλοκαίρι και η ώρα για ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ DATA για ένα μήνα μόνο με 9,90€, για να μην σε περιορίζει τίποτα και να σερφάρεις ξέγνοιαστα στο βραβευμένο από την Ookla® ως γρηγορότερο δίκτυο της χώρας!

Ενεργοποίησε την προσφορά των ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ DATA μέσω του My COSMOTE App
και ζήσε την στιγμή!

Cosmote Vodafone Wind: Μεγάλες αλλαγές στα συμβόλαια

Cosmote Vodafone Wind: Μεγάλες αλλαγές για τα νέα συμβόλαια, καθώς σύμφωνα με νέα απόφαση είναι υποχρεωτική η ταυτοποίηση των χρηστών κινητής τηλεφωνίας.

Υποχρεωτική η ταυτοποίηση των χρηστών κινητής τηλεφωνίας κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, και αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας των αριθμών

Νόμος 4961/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 146/27.07.2022

Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Cosmote Vodafone Wind: Άρθρο 100

Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας προς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Τροποποίηση άρθρου 96 ν. 4727/2020

1. Στο άρθρο 96 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τη δυνατότητα των παρόχων να συλλέγουν και να αποθηκεύουν τα στοιχεία ταυτότητας του συνδρομητή και τις σχετικές προϋποθέσεις, γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται και ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 96 διαμορφώνονται ως εξής:

Cosmote Vodafone Wind: «Άρθρο 96

Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας προς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης μπορούν, μετά από ειδική και ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή, να συλλέγουν και αποθηκεύουν από τα στοιχεία που αντλούνται ή τηρούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή, που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3783/2009 (Α’ 136), εφόσον ο συνδρομητής έχει καταχωρισθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Η συλλογή των στοιχείων του συνδρομητή σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καλύπτει την υποχρέωση των παρόχων για την ταυτοποίηση του συνδρομητή πριν τη σύναψη σύμβασης μαζί του.»

Άρθρο 101

Ρυθμίσεις σχετικά με την ταυτοποίηση χρηστών κινητής τηλεφωνίας – Τροποποίηση άρθρων 2 και 3 ν. 3783/2009

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3783/2009 (Α’ 136) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ. της περ. α. ως προς τις προϋποθέσεις μη προσκόμισης επιπλέον στοιχείων στις υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’, β) διορθώνεται η υποπερ. στ’ στο ορθό στστ., γ) προστίθεται νέα υποπερ. ζζ’ στην περ. α’ δ) προστίθεται νέα υποπερ. εε’ στην περ. β’ και η παρ. 4 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή: τα στοιχεία ταυτότητας που προσδιορίζουν τον συνδρομητή με μοναδικό τρόπο.

α. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή φυσικού προσώπου περιλαμβάνουν:
αα. ονοματεπώνυμο, ββ. πατρώνυμο, γγ. τόπο και ημερομηνία γέννησης, δδ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών, άλλου αντίστοιχου εγγράφου, όπως φωτοτυπία άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα ή ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ή πιστοποιητικού μη απέλασης αλλοδαπού που έχει υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση ή ειδικού ταξιδιωτικού εγγράφου (T.DV) για πρόσφυγες, ανιθαγενείς ή άδεια αδείας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον στοιχείων στις υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’, εάν αυτά: i) προκύπτουν από το έγγραφο της υποπερ. δδ’, το οποίο δύναται να υποβάλλεται σε φωτοτυπία ή σε ηλεκτρονική μορφή ή ii) συλλέγονται και αποθηκεύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εε. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εάν υπάρχει, στστ. διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής και ζζ. στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Cosmote Vodafone Wind: β. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή νομικού προσώπου περιλαμβάνουν:

αα. επωνυμία, ββ. διεύθυνση έδρας, γγ. ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπροσώπου, δδ. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου και εε. στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3783/2009 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως προς τη δυνατότητα του παρόχου να ταυτοποιεί τον συνδρομητή και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, περιλαμβανομένης και της σύμβασης αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας των αριθμών, ο πάροχος οφείλει να ζητήσει, συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και να προβεί στην αντιστοίχισή τους με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή της περ. στ’ της παρ. 7 του άρθρου 2, καθώς και με τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο χρήστης του κινητού τερματικού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή, ο συνδρομητής υποχρεούται να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωσή του τα στοιχεία του χρήστη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2.

Οι πάροχοι μπορούν να συλλέγουν και να τηρούν τα στοιχεία ταυτοποίησης είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των ανωτέρω εγγράφων.

Ο πάροχος δύναται να ταυτοποιεί τον συνδρομητή και να συλλέγει και αποθηκεύει τα στοιχεία ταυτότητας του που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 2, και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), κατόπιν ειδικής και ρητής συγκατάθεσης του συνδρομητή.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3783/2009 τροποποιείται ως προς τον τύπο της δήλωσης του συνδρομητή περί μη καταχώρισης και διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η υποχρέωση παροχής των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή είναι ανεξάρτητη του δικαιώματος αυτού να ζητήσει είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, με ρητή δήλωσή του, τη μη καταχώρισή του στον ενοποιημένο τηλεφωνικό κατάλογο στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας και σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών κατά τους όρους του άρθρου 10 του ν. 3471/2006 (Α’ 133).»

Cosmote Vodafone Wind: Έκπληξη! Αυτή έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ

Ποια εταιρεία έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στην Ελλάδα. Μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Cosmote, Vodafone και Wind.

Ποια έχει το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ookla. Τι αναφέρει η έρευνά της.

Το δίκτυο COSMOTE διακρίθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά.

Η Cosmote έχει το πιο γρήγορο ίντερνετ στην Ελλάδα

Το δίκτυο COSMOTE για μία ακόμη χρονιά στην πρώτη θέση σύμφωνα με τις μετρήσεις της Οokla και της umlaut
Cosmote: «Το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», σύμφωνα με την Ookla
Νέες διακρίσεις πέτυχε το δίκτυο κινητής της COSMOTE για την ταχύτητα και την ποιότητα των υπηρεσιών του, από τις διεθνώς αναγνωρισμένες εταιρείες μετρήσεων Οokla και umlaut, πλέον τμήμα της Accenture.

Σύμφωνα με το Speedtest® της Ookla®, η COSMOTE διακρίθηκε ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα» για 6η συνεχόμενη χρονιά, ενώ για τις υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής έλαβε την πιστοποίηση «Best in Test» από την umlaut για 8η συνεχόμενη φορά, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Είμαστε υπερήφανοι για τις συνεχείς διακρίσεις του δικτύου μας. Αποτελούν επιβεβαίωση της υψηλής ποιότητάς του, αλλά κι επιβράβευση της εντατικής δουλειάς των τεχνικών μας, οι οποίοι φροντίζουν για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών, τη συνεχή βελτίωση της ταχύτητας και χωρητικότητας του δικτύου και την ταχεία επέκταση του 5G σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στόχος μας είναι η κορυφαία εμπειρία συνδεσιμότητας και επικοινωνίας των συνδρομητών COSMOTE, σε όποιο σημείο της Ελλάδας κι αν βρίσκονται», δήλωσε σχετικά o Executive Director Network Development & Operations Ομίλου ΟΤΕ, κ. Γιώργος Τσώνης.

γρήγορο ίντερνετ – Το δίκτυο COSMOTE διακρίθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά ως «το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής στην Ελλάδα», στα Speedtest AwardsTM της Ookla®, της πρώτης εταιρείας παγκοσμίως για μετρήσεις internet. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ookla[1], η μέση ταχύτητα download της COSMOTE παρουσίασε αύξηση κατά 42.9%, από 58.01 Mpbs σε 82.94 Mbps, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η COSMOTE, που έφερε πρώτη στην Ελλάδα το 5G, ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση της σε σχέση με τον ανταγωνισμό, πετυχαίνοντας σκορ ταχύτητας (Speed ScoreTM) 130.03, (2ος: 50.63 και 3ος: 50.16). Επιπλέον, οι συνδρομητές κινητής COSMOTE απολαμβάνουν κατά μέσο όρο, υπερδιπλάσιες ταχύτητες download από εκείνες των ανταγωνιστικών παρόχων κινητής.

Βραβείο για το πιο γρήγορο ίντερνετ στην Cosmote

Το βραβείο «Greece’s Fastest Mobile Network 2022» βασίστηκε σε περίπου 565.000 μετρήσεις που έγιναν από τους ίδιους τους χρήστες κινητών δικτύων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Τα tests έγιναν μέσω της εφαρμογής Speedtest® σε πραγματικές συνθήκες, σε ολόκληρη τη χώρα, στα δίκτυα όλων των παρόχων κινητής, μέσω συσκευών iOS και Android. Με περισσότερους από 16.000 servers παγκοσμίως, εκατομμύρια τεστ πραγματοποιούνται καθημερινά από χρήστες της Ookla®, με το σύνολό τους σε όλο τον κόσμο, να έχει ξεπεράσει τα 40 δισεκατομμύρια, από το 2006. Περισσότερες πληροφορίες για τα «Speedtest Awards» στο www.speedtest.net/awards.

Την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα πέτυχε το δίκτυο κινητής της COSMOTE συνολικά, αλλά και στις επιμέρους αξιολογήσεις των υπηρεσιών Mobile Internet και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων umlaut, αποκτώντας για όγδοη συνεχόμενη φορά την πιστοποίηση «Best in Test».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της umlaut, όπου περιελήφθησαν και συνυπολογίστηκαν στο τελικό σκορ κι οι επιδόσεις των δικτύων 5G, ο μέσος όρος ταχυτήτων που καταγράφηκε στις μετρήσεις των δικτύων COSMOTE αυξήθηκε κατά 78%[2] σε σύγκριση με την περσινή μέτρηση, το 2021. Επίσης, στις ταχύτητες download, οι συνδρομητές κινητής COSMOTE απολαμβάνουν, κατά μέσο όρο, υπερτριπλάσιες[3] ταχύτητες σε σχέση με τους ανταγωνιστικούς παρόχους κινητής σε μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και στους βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Η πιστοποίηση «Best in Test» είναι αποτέλεσμα μιας σειράς ανεξάρτητων συγκριτικών μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν από την umlaut την περίοδο 13 έως 27 Μαΐου 2022 και επιπλέον στοιχείων crowdsourcing που συλλέχθηκαν από τον Δεκέμβριο 2021 μέχρι τον Μάιο 2022.

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με ειδικό επιστημονικό εξοπλισμό (drive test tools) της umlaut σε 23 μεγάλες και μικρές πόλεις, καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες της χώρας. Κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σε όλες τις δημοφιλείς υπηρεσίες Mobile Internet και φωνής, και καταγράφηκε η τελική εμπειρία των πελατών ως προς την αξιοπιστία, την ποιότητα φωνής, το χρόνο αποκατάστασης κλήσης, τη συνδεσιμότητα broadband 4G/5G, την ταχύτητα upload/download, την ταχύτητα πλοήγησης στο internet, την απρόσκοπτη παρακολούθηση HD/UHD/4K videos και την ταχύτητα απόκρισης σε OTT Voice apps και gaming.

Κορυφαία εμπειρία internet με το μεγαλύτερο δίκτυο 5G στην Ελλάδα

Tο COSMOTE 5G είναι το μεγαλύτερο 5G δίκτυο στη χώρα[4] με πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη[5] που έχει ήδη ξεπεράσει το 70%, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η κάλυψη έχει ήδη φθάσει στο 97% και 90% αντίστοιχα. Το δίκτυο συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, με στόχο το 80% πανελλαδικής πληθυσμιακής κάλυψης μέχρι το τέλος της χρονιάς, ενώ νέος φιλόδοξος στόχος για το τέλος του 2023 είναι το 90%. Επιπλέον, στα τέλη της επόμενης χρονιάς, θα ξεκινήσει κι η λειτουργία του 5G Stand Alone (SA), του επόμενου σταδίου ανάπτυξης του δικτύου 5ης γενιάς.

Έκρηξη επενδύσεων στα δίκτυα νέας γενιάς

γρήγορο ίντερνετ – Το COSMOTE GIGASPEED NETWORK διαμορφώνει τις υποδομές που οδηγούν την Ελλάδα στο μέλλον. Με τεχνολογίες αιχμής, όπως το 5G και το Fiber to the Home, το COSMOTE GIGASPEED NETWORK ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας ψηφιακής εποχής, ανοίγοντας απεριόριστες δυνατότητες και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους.

Έχοντας δεσμευτεί να ηγηθεί του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές στην Ελλάδα. Με περίπου €5 δισ. επενδύσεις την περασμένη δεκαετία και με νέο επενδυτικό πλάνο που ξεπερνά τα €3 δισ. μέχρι το 2027, ο Όμιλος ΟΤΕ δημιουργεί τις υποδομές για την Κοινωνία των Gigabit.

[1]Βάσει της ανάλυσης των δεδομένων Speedtest Intelligence® της Ookla® από την COSMOTE για Q1-Q2 2022. Τα εμπορικά σήματα Ookla χρησιμοποιούνται υπό άδεια και ανατυπώνονται με άδεια.

[2] Νούμερα βασισμένα στα raw δεδομένα της COSMOTE

[3] Σύμφωνα με τους μέσους όρους ταχύτητας σε HTTP DL test, δημοσιευμένους στο report της umlaut (σελ.15-17)

[4] Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία στις ιστοσελίδες των παρόχων

[5] Η πληθυσμιακή κάλυψη αφορά σε Κάλυψη Εξωτερικών Χώρων (Outdoor Population Coverage)

Η COSMOTE Μεγάλος Χορηγός του «Ράλλυ των Θεών»

– 3 τυχεροί συνδρομητές COSMOTE θα γίνουν συνοδηγοί του Gus Greensmith

– 50 τυχεροί συνδρομητές θα ζήσουν την εμπειρία της 1ης υπερειδικής διαδρομής στο ΟΑΚΑ

Τη δυνατότητα να ζήσουν από κοντά την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας δίνει και φέτος στους συνδρομητές της η COSMOTE, Μεγάλος Χορηγός του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Μέσα από τον online COSMOTE Fiber διαγωνισμό, 3 τυχεροί συνδρομητές COSMOTE θα γίνουν συνοδηγοί του κορυφαίου Βρετανού οδηγού Gus Greensmith, ενώ 50 λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα κερδίσουν μία διπλή πρόσκληση για να απολαύσουν τους καλύτερους οδηγούς ράλλυ στον κόσμο, στην 1η υπερειδική διαδρομή (EKO Super Special Stage) στο ΟΑΚΑ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το πολυαναμενόμενο «Ράλλυ των Θεών» θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου και τα κανάλια COSMOTE SPORT θα προσφέρουν στους συνδρομητές υψηλού επιπέδου κάλυψη από τη δράση της πρώτης ημέρας μαζί με την εντυπωσιακή υπερειδική διαδρομή, ενώ θα μεταδώσουν ζωντανά και αποκλειστικά όλα όσα θα συμβούν στις ειδικές διαδρομές του αγωνιστικού τριημέρου.

γρήγορο ίντερνετ –

Οι 3 υπερτυχεροί συνδρομητές COSMOTE θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την καλύτερη εμπειρία μετά την οδήγηση, την συνοδήγηση, καθώς θα γίνουν συνοδηγοί-πλήρωμα του Gus Greensmith στα δοκιμαστικά της ειδικής διαδρομής που θα πραγματοποιηθεί στο Λουτράκι, το Σάββατο 27 Αυγούστου. Ο κορυφαίος Βρετανός οδηγός που φέτος έχει κάνει το καλύτερο ξεκίνημα στην καριέρα του, θα τρέξει με το ολοκαίνουργιο Ford Puma Hybrid Rally1 και οι τυχεροί συνδρομητές της COSMOTE θα είναι οι πρώτοι στην Ελλάδα –κι ανάμεσα σε ελάχιστους παγκοσμίως- που θα μπουν στο συγκεκριμένο αγωνιστικό υβριδικό αυτοκίνητο.

Έως και τις 14 Αυγούστου, όλοι οι συνδρομητές COSMOTE κινητής (συμβολαίου, καρτοκινητής, καρτοσυμβολαίου), σταθερής και τηλεόρασης, μπορούν να μπουν στο www.cosmote.gr/acropolisrally, να απαντήσουν σε ένα quiz 5 ερωτήσεων για το Ράλλυ Ακρόπολις και να πάρουν μέρος στην κλήρωση για τα μοναδικά δώρα.

γρήγορο ίντερνετ – Η COSMOTE TV, ως αποκλειστικός Broadcaster του FIA World Rally Championship (WRC) και μέσα από το ειδικό pop up κανάλι COSMOTE SPORT ACROPOLIS RALLY, θα μεταφέρει ζωντανά όλη τη δράση του αγωνιστικού τετραημέρου με τις 16 ειδικές διαδρομές, από το Λουτράκι έως την Ιτέα και την υπερειδική στο ΟΑΚΑ. Με πλούσια τηλεοπτική κάλυψη, αναλυτικά ρεπορτάζ, αφιερώματα, συνεντεύξεις και όλα τα τελευταία νέα, τα κανάλια COSMOTE SPORT θα είναι ο απόλυτος προορισμός για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού.Cosmote Vodafone Wind:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ