Είναι αλήθεια! Η ΑΑΔΕ δίνει πίσω λεφτά από πρόστιμα – Οι δικαιούχοι

Πρόστιμο ΑΑΔΕ: Επιστροφές χρημάτων σε φορολογούμενους πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ κατόπιν ελέγχου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με το διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προαιρετικά από τις 29/11 και υποχρεωτικά από 1/2/2023. Οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν τους φόρους και τα πρόστιμα που […]

Είναι αλήθεια! Η ΑΑΔΕ δίνει πίσω λεφτά από πρόστιμα - Οι δικαιούχοι

Πρόστιμο ΑΑΔΕ: Επιστροφές χρημάτων σε φορολογούμενους πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ κατόπιν ελέγχου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών σύμφωνα με το διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν ενδικοφανείς προσφυγές ηλεκτρονικά στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προαιρετικά από τις 29/11 και υποχρεωτικά από 1/2/2023.

Οι φορολογούμενοι που αμφισβητούν τους φόρους και τα πρόστιμα που τους έχει επιβάλει η φορολογική Αρχή μπορούν να προσφύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για να βρουν το δίκιο τους.

Από σήμερα (29/11) καθιερώνονται εξπρές διαδικασίες για τις ενδικοφανείς προσφυγές καθώς τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις προσφυγές τους ηλεκτρονικά.

Πρόστιμο ΑΑΔΕ: Επιστροφή χρημάτων

Η ψηφιακή υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών είναι σε αυτή τη φάση προαιρετική και θα γίνεται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του Taxisnet, αλλά από την 1η Φεβρουαρίου 2023 καθίσταται υποχρεωτική.

Το τοπίο σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα, τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών και των αιτημάτων αναστολής ξεκαθαρίζει απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή η οποία ορίζει τα εξής:

Ψηφιακή υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής

Από 29/11/2022 οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής που αφορούν σε πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.), το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και τις Δ.Ο.Υ. Α΄ και Α1΄ Τάξης, δύνανται να υποβάλλονται είτε ψηφιακά μέσω διαδικτύου από το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι www.aade.gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης του Taxisnet, εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι οικείες διατάξεις, είτε χειρόγραφα στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με τον ίδιο τρόπο (ψηφιακά ή χειρόγραφα) με τον οποίο υποβάλλεται και η ενδικοφανής προσφυγή.

Από 15/12/2022 οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής που αφορούν σε πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από τις Δ.Ο.Υ. Α-Β’ και Β’ Τάξης δύνανται να υποβάλλονται είτε ψηφιακά μέσω διαδικτύου από το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. είτε χειρόγραφα στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Από 1/2/2023 και εφεξής οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής που αφορούν σε πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από τις υπηρεσίες υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά μέσω διαδικτύου από το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι www.aade.gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης του TAXISnet, εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι οικείες διατάξεις.

Πρόστιμο ΑΑΔΕ: Η υποβολή

Η αποκλειστική, μέσω διαδικτύου, ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής και του αιτήματος αναστολής, δεν ισχύει για τους φορολογούμενους κατοίκους εξωτερικού, στους οποίους παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα χειρόγραφης υποβολής στην αρμόδια φορολογική αρχή.

Σε περίπτωση που υφίσταται αποδεδειγμένη αδυναμία υποβολής ψηφιακά, οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής υποβάλλονται χειρόγραφα στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της.

Όταν ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, τότε γίνεται με χρήση των προσωπικών του κωδικών.

H ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται ψηφιακά ομοίως με χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Ο υπόχρεος δύναται, μέσω της εφαρμογής, να υποβάλλει ενδικοφανή προσφυγή και ταυτόχρονο αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού 50% του αμφισβητούμενου ποσού της προσβαλλόμενης πράξης, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Σε περίπτωση που το αίτημα αναστολής υποβληθεί μέσω της εφαρμογής αυτοτελώς, εξετάζεται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μόνο εφόσον έχει υποβληθεί την ίδια ημέρα με την ενδικοφανή προσφυγή.

Πριν από την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής και του τυχόν αιτήματος αναστολής, ο υπόχρεος επιλέγει σχετικό πεδίο το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και με το οποίο βεβαιώνει ότι τα επισυναπτόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, που συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής του και υποβάλλονται ψηφιακά, αποτελούν αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων αυτών, τα οποία έχει στην κατοχή του και θα προσκομίσει ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, εφόσον του ζητηθούν.

Η φορολογική αρχή…

Ο υπόχρεος ταυτόχρονα με την ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, μεριμνά για την μεταφόρτωση στην εφαρμογή, σε ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf ή .zip), της υποβληθείσας ενδικοφανούς προσφυγής, της αίτησης αναστολής και των λοιπών εγγράφων και δικαιολογητικών που επικαλείται ή προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

Εφόσον δεν είναι δυνατή η μεταφόρτωση στην εφαρμογή των ανωτέρω εγγράφων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν την ενδικοφανή προσφυγή, ο υπόχρεος δύναται να τα προσκομίζει στην αρμόδια φορολογική αρχή σε ψηφιακή μορφή (σε οπτικό δίσκο – CD ή USB κλπ.), εντός προθεσμίας 2 εργάσιμων ημερών από την ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής.

Η φορολογική αρχή μεριμνά για την αποστολή των ως άνω στοιχείων στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με κάθε πρόσφορο μέσο, εντός της προθεσμίας. Πρόστιμο ΑΑΔΕ.

Μετά την ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής και του αιτήματος αναστολής και πριν από την έκδοση απόφασης από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ή την πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας για την έκδοση απόφασης, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει, μέσω της ίδιας εφαρμογής, συμπληρωματικό υπόμνημα.

Το σχετικό υπόμνημα υποβάλλεται σε ψηφιακή μορφή (αρχεία .pdf ή .zip), συνοδευόμενο από τυχόν έγγραφα και δικαιολογητικά.

Ο υπόχρεος, μέσω της εφαρμογής, δύναται να προβεί σε παραίτηση από την ενδικοφανή προσφυγή και το αίτημα αναστολής, οπότε σε αυτήν την περίπτωση παύει η διαδικασία εξέτασής τους ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.

Έγγραφα

Η ενδικοφανής προσφυγή και το αίτημα αναστολής απαιτείται να φέρουν Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου που εκδίδεται μέσω gov.gr, υπεύθυνη δήλωση επί του αιτήματος αναστολής, καθώς και για το συμπληρωματικό υπόμνημα.

Μετά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής από τον υπόχρεο, παράγεται αυτόματα από την εφαρμογή αποδεικτικό υποβολής σε ψηφιακή μορφή, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσφεύγοντος, τις προσβαλλόμενες πράξεις, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής και του αιτήματος αναστολής.

Η αρμόδια φορολογική αρχή, εντός 7 ημερών από την ψηφιακή υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής μεταφορτώνει στην εφαρμογή σε ψηφιακή μορφή τις απόψεις της επί της ενδικοφανούς προσφυγής και του αιτήματος αναστολής, την προσβαλλόμενη πράξη, την οικεία έκθεση ελέγχου, καθώς και το σύνολο των εγγράφων και δικαιολογητικών που αφορούν στην υπόθεση.

Ως έγγραφα και δικαιολογητικά που αφορούν στην υπόθεση και πρέπει να μεταφορτώνονται στην εφαρμογή σε ψηφιακή μορφή, ενδεικτικά τα συνημμένα της έκθεσης ελέγχου, τυχόν αιτήσεις-υπομνήματα του υπόχρεου, το σημείωμα διαπιστώσεων ελέγχου, ο προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός του φόρου ή προστίμου, οι οικείες εκθέσεις/αποδεικτικά επίδοσης, τυχόν αλληλογραφία της αρμόδιας φορολογικής αρχής με τις κεντρικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που αφορά την υπόθεση, καθώς και κάθε στοιχείο 5 που οδήγησε στην έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης προσδιορισμού του φόρου ή του προστίμου.