ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: 2.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους – Τι πρέπει να κάνετε

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: Με το σύνθημα «Ξεκλείδωσε τις δεξιότητές σου» ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης της Δυτικής Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα σε 1.000 ανέργους να αποκτήσουν περεταίρω γνώσεις στη φαρέτρα τους και να πληρωθούν 2.000 ευρώ.  Η δράση στοχεύει στην κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων σε 1.000 άνεργους των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Ελλάδας και […]

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: 2.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους - Τι πρέπει να κάνετε

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: Με το σύνθημα «Ξεκλείδωσε τις δεξιότητές σου» ένα νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης κατάρτισης της Δυτικής Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα σε 1.000 ανέργους να αποκτήσουν περεταίρω γνώσεις στη φαρέτρα τους και να πληρωθούν 2.000 ευρώ. 

Η δράση στοχεύει στην κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων σε 1.000 άνεργους των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Δυτικής Ελλάδας και αποτελεί άλλη μία στοχευμένη δράση της Περιφέρειας στην κατεύθυνση ενίσχυσης των ανέργων της περιοχής και διευκόλυνσης της εισόδου τους, στην αγορά εργασίας.

Βασικός στόχος της δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) είναι η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ενίσχυσης των προσόντων και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας ανέργων, με ιδιαίτερη έμφαση στους μακροχρόνια άνεργους που είναι και η «πληγή» της κοινωνίας.

Τα αντικείμενα κατάρτισης είναι: Στέλεχος Εστίασης – Διοίκησης Μονάδων Εστίασης, Υπάλληλος μαγειρικής – Εστιατορικής τέχνης, Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης, Πωλητής Λιανικής, Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού Διεθνούς Εμπορίου, Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce).

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: Τα οφέλη συμμετοχής των ανέργων

Οι άνεργοι για να μπορέσουν να ενταθούν ξανά στην εργασία και να είναι το βιογραφικό τους ανταγωνιστικό πρέπει να αξιοποιήσουν την περίοδο αυτή προς όφελός τους ενισχύοντας τις γνώσεις, τα προσόντα και τις δεξιότητές τους. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως ο ανταγωνισμός είναι αδυσώπητος και όλοι οι εργοδότες ζητούν υπαλλήλους πλήρως καταρτισμένους, άσχετα φυσικά αν δεν τους αμείβουν αντίστοιχα. Κατά συνέπεια δεν χωρούν αρνητικά συναισθήματα και απογοήτευση αλλά ρεαλισμός, δράση και απόκτηση όσο περισσότερων εφοδίων.

Πού στοχεύει το πρόγραμμα: 

  • Ένας άνεργος έχει την ευκαιρία να συμπληρώσει τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες  σύμφωνα με πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα, ώστε να οδηγηθεί σε πιστοποίηση και απόκτηση περισσότερων  προσόντων
  • Στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων απασχόλησης των ωφελούμενων
  • Τέλος στοχεύει στην αύξηση της απασχολησιμότητας, της προαγωγής της κοινωνικής συνοχής και της διευκόλυνσης της κοινωνικής ένταξης των ανέργων

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: Η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης

Αφορά στην υλοποίηση θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 400 ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε :

-180 ώρες Θεωρητική εκπαίδευση σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς
και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας

-140 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills)

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν

Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής: Αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (1 συνεδρία ανά ωφελούμενο), διάρκειας τουλάχιστον 50 λεπτών, που θα έχει ως αντικείμενο τη βέλτιστη σύγκλιση των εκπαιδευτικών αναγκών του ωφελούμενου με τα αντικείμενα κατάρτισης.

Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ. αριθμ. 79732/27-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΠΨΜΤΛΡ-ΘΞΔ) έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού / ΕΥΣΕΚΤ με θέμα «Πλαίσιο ποιοτικών προδιαγραφών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)» ,  είτε σε αίθουσες, αδειοδοτημένες σύμφωνα με το Ν. 4093/2012, παρ. Θ, περιπτ. Θ15, αριθ. 5, που εξασφαλίζουν προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους» ,
είτε εξ αποστάσεως, μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του έργου.

Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προς τους ωφελούμενους:
Αφορά στην υλοποίηση θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας
400 ωρών, οι οποίες κατανέμονται σε :
▪ 180 ώρες Θεωρητική εκπαίδευση σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς
και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας
▪ 140 ώρες σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills – New Skills)
▪ 80 ώρες Πρακτική Άσκηση

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων: Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, ακολουθεί η ενέργεια της Πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελούμενων των προγραμμάτων κατάρτισης, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και της ικανότητάς τους και θα πραγματοποιηθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή άλλο ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το εκπαιδευτικό επίδομα: Εκπαιδευτικό Επίδομα: Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον ο καταρτιζόμενος έχει συμμετάσχει και ολοκληρώσει :

  1. Τη συνεδρία Επαγγελματικής Συμβουλευτικής,
  2.  Το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στο οποίο
    συμμετέχει (θεωρητική και πρακτική )
  3.  Τη διαδικασία πιστοποίησης.

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5€) μικτά ανά ώρα κατάρτισης και ανά ώρα πρακτικής άσκησης και συμπεριλαμβάνει τις ασφαλιστικές εισφορές και κάθε νόμιμη κράτηση. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης (θεωρία και πρακτική άσκηση) και την συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα καταβάλλεται από τον Δικαιούχο στους
ωφελούμενους το αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίδομα.

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: Προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος 1.000 εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δ.Υ.Π.Α από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα από τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας. Θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τους και να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΔΥΠΑ ΟΑΕΔ: Πώς μπορεί να υποβληθεί η αίτηση των ανέργων

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο katartisou-pde.gr και ο δεύτερος κύκλος αιτήσεων θα διαρκέσει έως και την 22η Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

Να σημειωθεί πως μπορείτε μέσα από των ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση να έχετε μια πληρέστερη γνώση για το τι περιλαμβάνει το εν λόγω πρόγραμμα καθώς και τον τρόπο υλοποίησής του.